ساعت کار کتابخانه ساعت کار کتابخانه

ساعت اداری کتابخانه 7/30 صبح تا 15/30 عصر

ساعت فعالیت سالن مطالعه 7/30 صبح تا 15/30 در شرایط معمول، عصرها معمولا تا 8 شب باز است . بسته به شرایط ساعت فعالیت سالن مطالعه کتابخانه تغییر می کند.