قفسه مجازی

بازگشت به صفحه اول
عنوان قفسه : کامپیوتر نمايش رکورد 1 تا 6 از 6 رکورد
صفحه 

 
 
 
 
ت‍ش‍ری‍ح‌ م‍س‍ای‍ل‌ ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ :ج‍ل‍د دوم‌( اروی‍ن‌ گ‍روی‍ت‌ س‍ی‍ک‌)
شماره مدرک : ۳۶۳۲۶۶۷
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره راهنما : ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ک۴ر۹۲۲۲۶‬,‭۱۳۹۳‬
رده دیویی : ‭۲۴۶۲/۵۱۰‬
سر شناسه : ح‍ق‍ان‍ی‌، ام‍ی‍د، ۱۳۵۲-
عنوان : ت‍ش‍ری‍ح‌ م‍س‍ای‍ل‌ ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ :ج‍ل‍د دوم‌( اروی‍ن‌ گ‍روی‍ت‌ س‍ی‍ک‌)
تکرار نام پدیدآور : م‍ول‍ف‍ان‌ ام‍ی‍د ح‍ق‍ان‍ی‌، رض‍وان‌ ک‍رم‍ی‌
تاریخ انتشار : ۱۳۹۳
ناشر : ب‍رای‍ن‍د پ‍وی‍ش‌
صفحه شمار : ۱۴۵ص‌
ص.ع.به : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ح‍ل‌ ت‍ش‍ری‍ح‌ ک‍ام‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ج‍ل‍د دوم‌ ک‍ت‍اب‌ "ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ " ن‍وش‍ت‍ه‌ اروی‍ن‌ ک‍ری‍زی‍گ‌ اس‍ت‌
ISBN : ‭978-600-6090-46-7‬
موضوع ها : ف‍ی‍زی‍ک‌ ری‍اض‍ی‌/ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
شناسه ها : ک‍رم‍ی‌، رض‍وان‌، ۱۳۷۰-
  خروجی ISO |  خروجی XML