قفسه مجازی

بازگشت به صفحه اول
عنوان قفسه : کامپیوتر نمايش رکورد 1 تا 3 از 3 رکورد
صفحه 

 
 
 
 
آت‍وم‍ات‍ای‌ ک‍وان‍ت‍وم‍ی‌ س‍ل‍ول‍ی‌ ن‍ق‍طه‌ای‌(QCA)
شماره مدرک : ۴۳۵۵۳۳۱
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره راهنما : ‭QA‬,‭۵/۲۶۷/‌م۲،ر۶‬,‭۱۳۹۵‬
رده دیویی : ‭۳/۵۱۱‬
سر شناسه : رض‍ای‍ی‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۶۱-
عنوان : آت‍وم‍ات‍ای‌ ک‍وان‍ت‍وم‍ی‌ س‍ل‍ول‍ی‌ ن‍ق‍طه‌ای‌(QCA)
تکرار نام پدیدآور : م‍ول‍ف‍ان‌ ع‍ب‍اس‌ رض‍ای‍ی‌، ل‍ی‍لا ن‍وری‌، س‍ه‍راب‌ م‍ج‍ی‍دی‌ف‍ر
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵
ناشر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌
صفحه شمار : ز، ۱۶۷ ص‌ :.م‍ص‍ورخ‌(ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌)
کتابنامه : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ :ص‌[ .۱۶۵]-۱۶۷
ISBN : ‭978-600-96084-1-6‬
موضوع ها : م‍اش‍ی‍ن‌ه‍ای‌ خ‍ودک‍ار س‍ل‍ول‍ی‌ ک‍وان‍ت‍وم‍ی‌Quantum cellular automaton*
شناسه ها : ن‍وری‌، ل‍ی‍لا، ۱۳۶۲/- م‍ج‍ی‍دی‌ف‍ر، س‍ه‍راب‌، ۱۳۶۵-
  خروجی ISO |  خروجی XML