معرفی کارمندان معرفی کارمندان

 

 

نام و نام خانوادگي: دکتر اسماعيل حسام الديني 

مدرک : دکتري (هيات علمي دانشکده رياضي) 

سمت: رئيس کتابخانه

تلفن: 37270047

تلفن داخلی: 2746

پست الکترونيک:

 

نام و نام خانوادگي: روح الله کريمي

مدرک: ديپلم

سمت: متصدی مخزن

تلفن: داخلی:2842-37354500 مستقیم: 37257377

پست الکترونيک: -

وظايف: هماهنگي جلسات داخلي و خارجي پيگيري امور خريد، پرداخت و مديريت تنخواهمکاتبات و نامه نگاري داخل و خارج دانشگاههماهنگي امور خريد درخواست خرید کتاب و... - میز امانت و خدمات امانت - تسویه حساب اعضاء

 

نام و نام خانوادگي: سید محمدحسن سجاديان

مدرک: کارشناس مدیریت اطلاعات

سمت: کارشناس کتابدار ميز امانت - انجام امور کتابخانه - امور قراردادها، مکاتبات، نرم افزار، سفارشات

تلفن: داخلی: 2736-37354500  مستقیم: 

تلفن همراه: 09173288582

پست الکترونيک:seyed@sutech.ac.ir

وظايف: امور آماده سازي و خدمات فنی مخزن، امور ميز امانت و مرجع، امور طرح غدير و طرح امين - پیگیری و خرید سفارشات - امور نرم افزار کتابخانه - مکاتبات -

 

 نام و نام خانوادگي: زهرا لطفی

مدرک: - فوق لیسانس

سمت: کارشناس و مسئول دفتر

تلفن: داخلی: 2746-37354500   مستقیم: 37270047

تلفن همراه : 

پست الکترونيک: 

اوظايف: مکاتبات - هماهنگی امور کتابخانه -