معرفی کارمندان معرفی کارمندان

 

 

نام و نام خانوادگي: دکتر اسماعيل حسام الديني 

مدرک : دکتري (هيات علمي دانشکده رياضي) 

سمت: رئيس کتابخانه

تلفن: 37270047

پست الکترونيک:

 

نام و نام خانوادگي: روح اله کريمي

مدرک: ديپلم

سمت: مسئول دفتر

تلفن: داخلی:2746-37354500 مستقیم: 37270047

پست الکترونيک: -

وظايف: هماهنگي جلسات داخلي و خارجي پيگيري امور خريد، پرداخت و مديريت تنخواهمکاتبات و نامه نگاري داخل و خارج دانشگاههماهنگي جلسات داخلي و خارجي، پيگيري امور خريد، پرداخت و مديريت تنخواه، مکاتبات و نامه نگاري داخل و خارج دانشگاه

 

نام و نام خانوادگي: محمدحسن سجاديان

مدرک: کارشناس کتابداري و اطلاع رساني

سمت: کتابدار ميز امانت

تلفن: داخلی: 2736-37354500  مستقیم: 37257377

تلفن همراه: 09173288582

پست الکترونيک:seyed@sutech.ac.ir

وظايف: امور آماده سازي مخزن، امور ميز امانت و مرجع، امور طرح غدير و طرح امين

 

 نام و نام خانوادگي: بیژن حاتمی

مدرک: -

سمت: کارشناس مخزن

تلفن: داخلی: 2842-37354500   مستقیم: 37257377

تلفن همراه : 09177055229

پست الکترونيک: bijan_mo85@yahoo.com  =  byzhnhatmy@gmail.com

اوظايف: امور آماده سازي مخزن، امور ميز امانت و مرجع، امور طرح غدير