معرفی کارمندان معرفی کارمندان

 

 

نام و نام خانوادگی: هومان شکراللهی

مدرک: دکتری(عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد)

سمت: رئیس کتابخانه

تلفن: 7270047

پست الکترونیک: shokrollahi@sutech.ac.ir

نام و نام خانوادگی: سیدمهدی خادمی

مدرک: -

سمت: مسئول دفتر

تلفن: 7270047-2744-7354500

پست الکترونیک: -

وظایف: هماهنگی جلسات داخلی و خارجی پیگیری امور خرید، پرداخت و مدیریت تنخواهمکاتبات و نامه نگاری داخل و خارج دانشگاههماهنگی جلسات داخلی و خارجی، پیگیری امور خرید، پرداخت و مدیریت تنخواه، مکاتبات و نامه نگاری داخل و خارج دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی: محمدحسن سجادیان

مدرک: کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

سمت: کتابدار میز امانت

تلفن: 2737-7354500

پست الکترونیک:seyed@sutech.ac.ir

وظایف: امور آماده سازی مخزن، امور میز امانت و مرجع، فهرست نویسی و آماده سازی کتب

 
 نام و نام خانوادگی: حمیدرضا رضایی

مدرک:کارشناس

سمت: کتابدار میز امانت

تلفن:2737-7354500

پست الکترونیک:hamidrezamtd@yahoo.com

وظایف : امور آماده سازی مخزن، امور میز امانت و مرجع، فهرست نویسی و آماده سازی کتب

 

 نام و نام خانوادگی: مریم یقطین  

مدرک:کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت: کتابدار کتابخانه دیجیتال و خدمات فنی

تلفن: 2736-7354500

پست الکترونیک yaghtin.maryam@gmail.com :

وظایف: پشتیبانی محتوای پورتال کتابخانه، امور پایان نامه ها، فهرست نویسی و آماده سازی کتب، امور پایگاههای اطلاعاتی

 

 نام و نام خانوادگی: حسن سلمانی

مدرک: -

سمت: مسئول میز بازبینی و اطلاعات

تلفن: 2735-7354500

پست الکترونیک- : 

وظایف: امور بازبینی، اطلاعات و راهنمایی کاربران به بخش های مختلف